jimimi: (with higashikata :))
[personal profile] jimimi posting in [community profile] yamapuri
Two character limit
Reserved
Taken
Mod Character

Character List

Seigaku Hyoutei Rikkai Shitenhouji
Echizen Ryoma Akutagawa Jirou Kirihara Akaya Chitose Senri
Fuji Syuusuke Atobe Keigo Kuwahara Jackal Ishida Gin
Kaidou Kaoru Hiyoshi Wakashi Marui Bunta Hitouji Yuuji
Kawamura Takashi Kabaji Munehiro Niou Masaharu Koishikawa Kenjirou
Kikumaru Eiji Mukahi Gakuto Sanada Genichirou Konjiku Koharu
Momoshiro Takeshi Oshitari Yuushi Yagyuu Hiroshi Oshitari Kenya
Oishi Shuuichirou Ohtori Choutarou Yanagi Renji Shiraishi Kuranosuke
Inui Sadaharu Shishido Ryou Yukimura Seiichi Tooyama Kintarou
Tezuka Kunimitsu Taki Haginosuke   Zaizen Hikaru
 
Higa Rokkaku Fudomine St Rudolph
Aragaki Kouichi Amane Hikaru Ibu Shinji Akazawa Yoshirou
Chinen Hiroshi Aoi Kentarou Ishida Tetsu Fuji Yuuta
Hirakoba Rin Itsuki Marehiko Kamio Akirai Kaneda Ichirou
Kai Yuujirou Kisarazu Ryou Mori Tatsunori Kisarazu Atsushi
Kite Eishirou Kurobane Harukaze Sakurai Masaya Mizuki Hajime
Tanishi Kei Saeki Koujirou Tachibana Kippei Nomura Takuya
Shiranui Tomoya Shudou Satoshi Uchimura Kyousuke Yanagisawa Shinya
 
Yamabuki Jyousei Shonen Others Nagoya Seitoku
Akutsu Jin Kajimoto Takahisa Arai Masahi Liliadent Krauser
Dan Taichi Kiriyama Daichi Chitose Miyuki
Higashikata Masami Oota Kakeru Echizen Ryoga
Kita Ichiuma Shinjou Reiji Horio Satoshi  
Minami Kentarou Tanaka Kouhei Kato Kaichirou  
Muromachi Touji Tanaka Youhei Mizuno Katsuo
Nitobe Inakichi Wakato Hiroshi Osakada Tomoka
Sengoku Kiyosumi Ryuuzaki Sakuno
Tachibana An
Yamato Yuudai


Reservation Process
Please comment to reserve a character. The mods will hold your reservation for one week.

Application Process

To apply, please fill in the application from the box below. Once posting that application, you will receive a comment from the mods containing three potential try-out scenarios. Please select from the options given and indicate whether you'd like the encounter to be online(link to example), via journal, or an in person meeting (link to example). If you have any questions, please contact the mods at _______.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.